حفاظت در مقابل ویروس کرونا (سارس کو وی


اطالعات در حال حاضردر رابطه  با پاندمی کرونا از طریق  یوتیوپ و رادیوهای آنالینی


شما به کمک احتیاج دارید؟ امکانات تماس برای مشاوره

Rummelsberger Diakonie: Flüchtlings- und Integrationsberatung : 0911 – 9990192
Safe 2.0: Schutz und Gesundheitsfragen: 0911-6604308 
Gewaltschutzkoordinator: Mr. Wegschaider, Mobile/Whats App: 0173 – 5364066
Krisendienst Mittelfranken 
Ipso-care empathy international: psychosoziale Online-Beratung 


امکاناتی که بتوانید وقتتان را به صورت مفید استفاده کنید/کاهش فشارهای روحی

Fitness für Kinder und Erwachsene 

Alba Basketball

Focus Online Corona Care

 

Deutsch lernen Online

VHS Lernportal

 

Familien Tipps

Covid 19 Parenting Portal